Данс 

-Үнэт цаасны данс

-Төлбөр тооцооны дундын данс

Харилцагчдийнхаа үнэт цаас худалдах, худалдан авах шийдвэр гаргахад хялбар, оновтой байхад туслах дараах мэдээллийг цаг тухай бүр өгнө.

- Бодит цагийн ханш

- Зах зээлийн цаг үеийн мэдээлэл