КОМПАНИЙГ ӨӨРЧЛӨН БАЙГУУЛАХ

Бид компани нэгтгэх, нийлэх, худалдах, худалдан авах болон бусад бүтцийн өөрчлөлт хийхэд хамгийн зохистой, нарийвчилсэн шийдлүүдийг гаргаж өгдөг.

Дэлгэрэнгүй >

КОМПАНИЙГ  ӨӨРЧЛӨН  БАЙГУУЛАХ 

Харилцагч компанийн үйл ажиллагааны цар хүрээгээ нэмэгдүүлэх, стратегийн томоохон бодлого хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд компанийг нийлүүлэх, нэгтгэх үйл явцад судалгаа шинжилгээ хийсний үндсэн дээр оновчтой зөвлөгөө өгч, ажлыг зохион байгуулна. 

Бид компани нэгтгэх, нийлэх, худалдах, худалдан авах болон бусад бүтцийн өөрчлөлт хийхэд хамгийн зохистой, нарийвчилсэн шийдлүүдийг гаргаж өгдөг.